Stadsvisie

Kwaliteitsimpuls (uitbreiding Stadsvisie)

Foto Kwaliteitsimpuls

Kwaliteitsimpuls, klik op onderstaande link

674 00 402 Kwaliteitsimpuls Workum 190117_website

 

Merke

Projectplan opstellen stadsvisie Workum

Wat gaan we doen?
Wij willen op een interactieve wijze samen met onze inwoners en ondernemers van Workum de nieuwe stadsvisie vormgeven. Hierin worden wij op een onafhankelijke en professionele manier ondersteund door bureau Noordpeil. In ons beeld betekent dit, dat er een aantal participatieavonden worden georganiseerd met de inwoners en ondernemers wat uiteindelijk resulteert in dé stadsvisie.

Doelstelling
De nieuwe stadsvisie moet functioneren als een vernieuwd kompas voor de ontwikkelingen voor de komende 15-20 jaar. Waarin in hoofdlijnen aangegeven wordt welke richting de bewoners en ondernemers gezamenlijk in willen slaan. Het is van belang dat het voorzieningen niveau op peil blijft en het aantrekkelijk blijft om in Workum te wonen, te werken en te recreëren.

Centrumvisie als uitwerking van de stadsvisie.
Plaatselijk Belang Workum heeft geconstateerd dat de Stadsvisie Workum inmiddels door de tijd is ingehaald en daarmee niet meer aansluit op de huidige ontwikkelingen. Wij vinden het belangrijk om een Centrumvisie als een gedetailleerde uitwerking van de stadsvisie vast te stellen. Daarbij vinden wij het van belang, om ook te kijken naar de grotere context, zoals de ontwikkeling van ‘t Soal, het bedrijventerrein, de vernieuwing van het zwembad, de toekomst van de scholen, wooncentrum Nij Mariënacker als belangrijke regionale zorgvoorziening en diverse woningbouwprojecten.

De kwaliteiten van Workum
Het centrum van Workum barst van de kwaliteiten: historie, authenticiteit, ondernemerschap, watersport en een prachtige openbare ruimte. De historische structuren van het Súd en het Noard zijn van oudsher het adres geweest van winkels en voorzieningen. De horeca en cultuur komen samen rond de Merk. Workum vervult daarmee in de Súdwesthoek een belangrijke regionale functie.

Er is volop geïnvesteerd in de kwaliteit van het centrum. Door het Masterplan zijn (overnachtende) watersporters veel dichter naar het centrum van de stad gehaald. Dit is onder andere gerealiseerd door het aanleggen van twee passantenhavens op de plek van de vroegere Klameare en bij de Stedspôle. Ook de herinrichting van de Doltewâl past in dit rijtje. De Klameare en de bibliotheek hebben een nieuw onderkomen gekregen in het voormalige gemeentehuis.

Centrum staat onder druk
Er lijkt zo op het oog niets aan de hand met het centrum van Workum, maar dat is slechts schijn. Aan de crisis is ook Workum niet ontkomen. Daarnaast vormt het gemak van internetwinkels een bedreiging voor veel winkeliers. De leegstand van winkelpanden aan het Súd en Noard neemt steeds meer toe.
Bovendien heeft er de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de vitaliteit van het centrum, onder andere met de bouw van een supermarktcluster aan de Hearewei. De goede bereikbaarheid en het gemak van parkeren voor de deur, zorgt voor veel klandizie voor de supermarkten. Helaas trekt dit winkelend publiek (nog) niet massaal het centrum in. Het verbinden van het supermarktcluster en het centrum biedt een kans.

Bedreigingen én kansen
Het cluster aan de Hearewei is ook een aantrekkelijke plek voor andere ondernemers. De plek van de huidige bibliotheek is beschikbaar gekomen. En wat betekent dit voor andere functies aan het Noard en het Súd? Kunnen het supermarktcluster, de nieuwe passantenhavens en het centrum beter met elkaar verbonden worden? Kan de Begine hierin een rol vervullen als ‘verbinder’?

De visie moet in ons beeld ook ingaan op de kansen om de functie van Workum als trekpleister voor toeristen en recreanten te versterken. Zoals al aangegeven speelt Workum voor de lokale bevolking van de Súdwesthoek een belangrijke functie. Het is dan ook van belang dat het voorzieningenniveau op peil blijft en het aantrekkelijk blijft om in deze mooie stad van Súdwest Fryslân te wonen, werken en te recreëren. Maar wat is daarvoor nodig? Zou Workum zich meer als een Giethoorn of Volendam moeten profileren? En op welke doelgroepen moeten de voorzieningen in het centrum zich richten? Het is van belang hier een gedragen en gezamenlijk beeld over te hebben.
Plan van aanpak
Wij stellen een proces voor waarbij drie participatieavonden centraal staan. De eerste avond richt zich op de analyse van het gebied, de opgaven en de ontwikkelingen. In de avond die daarop volgt gaan we aan de slag met ideeën, oplossingen en ambities. Deze komen tijdens de laatste avond samen in een concept visie op het centrum. Wij beschouwen de visie als een kompas voor ontwikkelingen voor de komende 15-20 jaar. Het is geen gedetailleerde blauwdruk, maar het geeft in hoofdlijnen aan welke richting de bewoners en ondernemers gezamenlijk in willen slaan.
Daarbij is het onze ambitie om als Plaatselijk Belang zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Wij zien daar een belangrijke rol voor onszelf weggelegd. Via social media, krantenberichten, onze website en via ons netwerk willen we een zo goed mogelijke afspiegeling van de Workumers op de been brengen. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de praktische en organisatorische voorbereiding van de avonden. Door zoveel mogelijk zelf te doen, willen we proberen de kosten laag te houden. De volgende partijen ondersteunen ons initiatief: Gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting DBF,Stichting promotie Workum, Ondernemingsvereniging Workum,Stichting Beeldenstad Workum,Stichting Stadsherstel Workum, Stichting de Hoekseize.

Presenstatie Ideeënavond 13 juni (Klik op onderstaande link om de presentatie te lezen van 13 juni jl.)

674 00 P606 Presentatie 13 juni 180613_72 dpi

 

 

 

 

 

Geef een reactie