Duurzaamheidsproject Plaatselijk belang Workum

Plaatselijk Belang denkt samen met de inwoners van Workum na over het ontwikkelen van ideeën over hoe wij de stad duurzamer kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie in onze stad meer in eigen hand te nemen. Door middel van onderstaande berichten willen we u graag van onze inspanningen op de hoogte houden.

Leestip: In de zomer van 2023 vertrok een Friese delegatie naar Denemarken om daar te leren over Deense warmte netten. Lees hier in het online magazine Warm Fryslân: Over de lessen die we van de Denen kunnen leren.

Update Oktober 2023

In oktober vond er weer een Duurzaamheidsbijeenkomst plaats in Sporthal de Rolpeal.

Op donderdagavond 19 oktober vond er in de Rolpeal een actieve WORK(UM)SHOP plaats als vervolg op de EnergieMix Methode, een initiatief van Plaatselijk Belang Workum. Na een korte terugkoppeling van de resultaten van de 2 Energie Mix avonden, liet Sytse Terwisscha van Scheltinga van de Werkgroep Restwarmte Workum zien dat de werkgroep goed op schema ligt met het opstellen van het projectplan om de restwarmte van FrieslandCampina te gebruiken voor de verwarming van het zwembad van de Rolpeal.

Daarna gingen de 27 deelnemers van deze avond onder begeleiding van de Energie Werkplaats Fryslân met veel enthousiasme en positieve energie aan de slag om een volgende stap te zetten om Workum van onderop te verduurzamen, met als belangrijkste uitgangspunt dat we dit samen gaan doen! Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers kiezen of ze wilden deelnemen aan een van de werkgroepen van het project of dat ze meer belangstelling hadden voor een rol in een nog op te richten klankbordgroep, ook wel Burgerpanel genoemd. Zo’n Burgerpanel bestaat uit Workumers, die kritisch meedenken over duurzame initiatieven, zoals het project Restwarmte maar ook de andere nog op te starten projecten binnen Duurzaam Workum. Beide opties bieden de inwoners van Workum de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij het verduurzamingsproces.

Hoe nu verder?

De deelnemers werden in groepjes verdeeld en gingen eerst voor zichzelf helder maken wat ze precies willen/kunnen etc en in januari komen de groepen weer bij elkaar om een presentatie te geven van waar ze staan en om in gesprek met elkaar te gaan, met elkaar af te stemmen, informatie van elkaar te vragen etc. Met deze workshop is een verdere en weer concretere stap gezet naar een duurzamere toekomst voor Workum. In januari is de volgende sessie gepland, waarin de plannen weer concreter zullen worden. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we dié stappen zetten die nodig zijn om Workum te transformeren naar een duurzame gemeenschap. De volgende fase van dit proces zal gericht zijn op het uitwerken van concrete plannen voor het inrichten van zowel het proces als de mogelijke diverse projecten op korte en langere termijn. De gemeente SùdWest Fryslân maakt het mogelijk, dat de werkgroepen gedurende de vervolgstappen kunnen rekenen op advies van de Energie Werkplaats Fryslân.

Met de betrokkenheid en inzet van alle deelnemers zijn we ervan overtuigd dat we succesvol kunnen zijn in deze uitdaging. De deelnemers aan de avond waren vol vertrouwen en positieve energie om verder te gaan op weg naar een duurzame toekomst voor Workum. Ben je ook enthousiast (geworden) en wil je ook deelnemen in een werkgroep of in de klankbordgroep of Burgerpanel, stuur dan een e-mail naar Bouwe Rijpma of Eleanor Oehlmann beiden binnen het bestuur van Plaatselijk Belang Workum verantwoordelijk voor het project Workum Duurzaam, info@plaatselijkbelangworkum.nl

Een exemplaar van het rapport met de resultaten van de Energie Mix Methode ligt in de Klameare ter inzage of download hieronder de de uitgebreide resultaten van de duurzaamheidsavond in oktober. Samen kunnen we het verschil maken!

Update Mei 2023

Project Duurzaam Workum

Plaatselijk Belang heeft samen met de projectgroep Restwarmte van FrieslandCampina het plan opgevat om samen met de inwoners van Workum na te denken over het ontwikkelen van ideeën over hoe wij de stad duurzamer kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld door het opwekken van energie in onze stad meer in eigen hand te nemen.

Om te weten te komen, wat er in Workum op dit gebied leeft en welke (on) mogelijkheden de Workumers zien, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Energie Mix Methode. Met deze methode maak je inzichtelijk welke oplossingen voor Workum haalbaar zijn en voor welke oplossingen er in Workum draagvlak is.

Voor deze methode is een 30-tal Workumers 2 avonden bij elkaar geweest om hierover te brainstormen. De eerste avond was er vooral een van verkenning en was op 18 april jl. De tweede avond vond plaats op 22 mei jl. wederom in de Klameare.

Op deze avond vond er een verdieping plaats van de ‘opbrengst’ van de eerste avond en die was visueel gemaakt met behulp van een grote plattegrond van Workum. Dan blijkt direct dat er lastige keuzes zullen moeten worden gemaakt en welke obstakels je tegenkomt bij die keuzes.

Willen we windenergie, maar waar moeten die molens dan staan? Willen we zonnepanelen op alle daken in Workum, vooral op het industrieterrein en langs de N359, maar hoe dan met de vele monumenten, die Workum heeft? Een zeer grote bijdrage aan een duurzaam Workum is besparing door middel van isolatie. Dat is voor de vele monumenten in Workum ook een lastige opgave. Ook de restwarmte van FrieslandCampina biedt mogelijkheden en ook bv aquathermie (warmte uit het vele water in Workum) en hoe denken de Workumers daar over? De resultaten van beide avonden worden verwerkt in een rapport: Warmtevisie Workum. Na de zomervakantie worden de resultaten ruim met de inwoners van Workum gedeeld. Zij hebben invloed op de definitieve keuzes.

De deelnemers van beide avonden hebben een eerste aanzet gegeven voor die discussie. Zij hebben in 2 avonden ervaren hoe lastig het maken van keuzes voor Workum is, maar zijn wel erg enthousiast over de wijze van aanpak en over de opbrengst.

Deze 2 zeer intensieve avonden zorgde voor een zeer positieve afsluiting, waar de deelnemers werden vergeleken met ‘missionarissen’, die de conclusies samen zullen gaan uitdragen.

Update april 2023

Plaatselijk Belang gaat samen met de inwoners van Workum nadenken over het ontwikkelen van ideeën over hoe wij de stad duurzamer kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie in onze stad meer in eigen hand te nemen. We zijn nu afhankelijk van grote energiebedrijven. We kennen inmiddels de gevolgen van deze afhankelijkheid. Wat zou er gebeuren als we dat geld investeren in onze
eigen energie? Kunnen we niet, net zoals andere steden en dorpen in Friesland inmiddels doen, onze eigen energie opwekken? Naast het onlangs gepresenteerde project Restwarmte Workum, waarbij de restwarmte van FrieslandCampina wordt gebruikt voor de energievoorziening van de Rolpeal, zijn er in Workum nog weinig initiatieven op het gebied van de duurzaamheid of de energietransitie. Daarom besteedt Plaatselijk Belang hier aandacht aan door het project Duurzaam Workum te initiëren en Workumers die enthousiast zijn over dit thema en hier iets aan
bij willen dragen bij elkaar te brengen. Aan de slag We gingen van start met een druk bezochte informatieavond samen met de Rolpeal over zowel het projectplan Restwarmte van de fabriek als het project Duurzaam Workum.
Na deze avond heeft een flink aantal Workumers zich aangemeld
om mee te doen met een van deze projecten. Prachtig deze betrokkenheid!

Het warmteplan
Om het project Duurzaam Workum verder handen en voeten te geven is het belangrijk om eerst een plan te maken:
Een Warmteplan. Dit plan willen we later samen met de Workumer bevolking bespreken. In eerste instantie gaan de mensen, die zich hebben aangemeld hiermee aan de slag. Daarvoor organiseren we samen met de Energiewerkplaats Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân twee werksessies volgens de Energie Mix Methode. We gaan hierbij uit van de huidige en toekomstige energiebehoefte van onze eigen stad. Met de Energie Mix Methode ontdek je in drie stappen wat het betekent om als stad Workum energie onafhankelijk en energieneutraal te worden en hoe je dat kunt bereiken. De inwoners van Workum bepalen de gewenste mix van energiemaatregelen en de vertaling naar de ruimte in en om de stad. Hoeveel kun je besparen en wat moet je dan nog duurzaam opwekken? En waar passen bijvoorbeeld die zonnepanelen, zonnevelden, laadpalen, windmolens of biovergisters ? Hoe ziet de stad er in de toekomst uit?
Waar liggen de kansen, wie doen mee?

Verdere stappen
De beide sessies zijn gepland in de maanden april en mei. De resultaten uit de Energie Mix bijeenkomsten geven het project Duurzaam Workum handvatten om een conceptplan op te stellen. Het doel is om begin 2024 het definitieve plan bij de gemeente Súdwest-Fryslân te hebben ingediend.