Slinkewei

Plannen met de Jiskepôle

De gemeente is van plan om binnenkort het nodige onderhoud te gaan plegen aan de voormalige stortplaats aan de Slinkewei, in de volksmond de Jiskepôle.

Dit houdt onder andere in, dat er een forse laag aarde over het oude stort wordt aangebracht. De gemeente wil het terrein daarna op een milieu-hygiënisch verantwoorde wijze inrichten.

Daarom is er een overleg gestart met het Fryske Gea en de Fûgelwacht.

Beiden hebben de wens geuit om een aantal bomen te kappen en vooral de lage begroeiing op het stort grotendeels te verwijderen zodat het niet langer een schuilplek is voor predatoren, die een bedreiging vormen voor de greidefûgels op de Workumerwaard.

Plaatselijk Belang is betrokken bij de plannen voor een eventuele herinrichting van het oude stort. Ook al omdat er verschillende ideeën zijn wat betreft ‘zichtlijnen’, ‘open landschap’ versus bomen en omdat er ideeën zijn voor de inrichting van dit terrein: mogelijkheden voor een uitkijktoren, buitensporten (klimmen), mountainbike-baan etc.

Infoavond voor de bevolking

De volgende stap is een infoavond voor de bevolking van Workum. Deze zal in januari of februari worden georganiseerd door de gemeente SúdWestFryslân, samen met It Fryske Gea, de Fûgelwacht en Plaatselijk Belang Workum.

Tijd en plaats worden tijdig bekend gemaakt in de Friso.