Welkom!

Wat doet Plaatselijk Belang?

Om op die vraag antwoord te geven, gaan we terug naar 1904 toen Plaatselijk Belang werd opgericht.

In 1904 ging het niet goed met Workum. De scheepsbouw zat in een diep dal, de handelsvaart en visserij, de industrie en de nijverheid maakten moeilijke tijden door. Al met al was er weinig te besteden en ook de middenstand had het hierdoor moeilijk. Een aantal notabelen uit Workum stak de koppen bij elkaar en richtten een Vereniging op. Tijdens de oprichtingsvergadering werd besloten om samen actie te gaan voeren om waar mogelijk de economie te versterken. Dit werd dan ook een van de hoofddoelstellingen van Plaatselijk Belang: letterlijk het belang van de plaats dienen door te strijden voor goede voorzieningen, een goed werkklimaat en bovenal (of misschien als gevolg van de eerste twee) een aangenaam leefklimaat.

Hierbij stond en staat niet het persoonlijk belang voorop, maar het algemeen belang. Plaatselijk Belang is er in de eerste plaats voor de inwoners van Workum. Ondernemers, winkeliers, recreanten enz. hebben hun eigen belangenverenigingen. Plaatselijk Belang heeft zich – zeker in de laatste jaren – er voor ingezet dat er een brug geslagen wordt tussen al deze verschillende belangengroepen. Samenwerking en gezamenlijk overleg moet leiden tot een goed ondernemersklimaat en winkelbestand dat ook aan de inwoners ten goede komt.

Daarbij dragen ook de algemene, sociale voorzieningen bij aan een goed leefklimaat. Scholen, sportaccommodaties, speelvoorzieningen enz. zijn onmisbaar in een samenleving die snel verandert.

Na ruim 100 jaar Vereniging Plaatselijk Belang Workum kan gesteld worden dat de in het verleden gestelde doelen door de jaren heen redelijk zijn bereikt. Geen reden om stil te zitten, maar altijd vooruit te blijven kijken.

Enkele wapenfeiten uit het verleden zijn bijvoorbeeld:

De oprichting van de plaatselijke VVV in de jaren vijftig
De oprichting van een zwemgelegenheid (Lyts Begin) aan het IJsselmeer welke later is uitgegroeid tot het huidige recreatiecentrum It Soal
De schenking van het carillon in de toren in 1979
En recenter: de oprichting van het bedrijvenverzamelgebouw ‘De Hoekseize’, de werkgroepen Workum.nl en Welkom in Workum, die in de loop van de tijd allen zelfstandig zijn verder gegaan
Het maken van een Stadsvisie heeft geleid tot vele grote en kleine projecten, denk aan het herinrichten van Doltewal en de Stedspôle, de passantenhavens, de realisatie van een speelschip op de Stedspôle
Door de politieke veranderingen, het opgaan van de gemeente Nijefurd in de grote gemeente Súdwest-Fryslân heeft de positie van Plaatselijk Belang een groter belang gekregen. In alle kernen zijn de dorps-plaatselijke-stadsbelangen de schakel tussen inwoners en gemeente geworden. Draagvlak en burgerparticipatie zijn sleutelwoorden. Dit kan soms leiden tot spanningsvelden tussen gemeente en samenleving, maar onze taak is daar een zo positief mogelijke invulling aan te geven, gericht op kwaliteit, behoud en toekomst.

Een grote variëteit aan onderwerpen worden aangeboden en vervolgens opgepakt of afgewezen. Grote en kleine projecten waar veel tijd in gaat zitten, maar die grote positieve gevolgen kunnen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het behoud van het zwembad en de sporthal De Rolpeal die het nut van Plaatselijk Belang in de samenleving bevestigen. De positie die Plaatselijk Belang in de samenleving heeft verdiend wordt door velen herkend. Dat de inwoners Plaatselijk Belang ook hún belang vinden blijkt ook wel uit het ledental dat in de afgelopen jaren ruimschoots is verdubbeld. Ongeveer de helft van de huishoudens in Workum is lid, het streven is dit percentage te verhogen omdat draagvlak voor alles wat we gezamenlijk in Workum willen behouden en realiseren essentieel is.

Bestuur PB

 

PS: wanneer u klachten heeft over de openbare ruimte in de gemeente, zoals overhangende takken, een scheve stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal, kunt u dit direct via de website bij de gemeente melden.
Door op onderstaande link te klikken komt u op de gewenste pagina van de gemeente:
http://www.gemeentesudwest-fryslan.nl/index.php?mediumid=7&pagid=927

 

Plaatselijk belang staat in de kamer van koophandel geregistreerd onder nummer 40003197.