Plaatselijk belang Workum

Geen politieke partij, maar wat is en doet Plaatselijk Belang?

Deze vraag wordt ons vaker gesteld door niet-leden, maar zelfs ook door leden van onze vereniging. Graag vertellen wij daarom hieronder, waar wij ons dagelijks voor inzetten.

Plaatselijk Belang Workum is er voor alle inwoners van Workum en heeft hierbij tevens sterke betrokkenheid bij de ondernemers, winkeliers en recreanten van de stad. Al hebben ondernemers en winkeliers inmiddels hun eigen belangenvereniging, toch beschouwt Plaatselijk Belang het als een taak om in goede samenwerking en door regelmatig overelg ook in te zetten op een goed ondernemersklimaat en winkelbestand. Dit komt de inwoners ten goede en draagt bij aan het aangename leefklimaat van onze mooie stad.

Daarbij zijn ook de algemene, sociale en culturele voorzieningen belangrijke pijlers voor een goed leefklimaat. Scholen, sportaccommodaties, speelvoorzieningen enz. zijn onmisbaar in een samenleving die snel verandert. Plaatselijk Belang Workum zet zich dan ook in voor behoud, uitbreiding of verdere ontwikkeling van deze voorzieningen. In het ruim 115 jarig bestaan van de vereniging zijn er mooie resultaten bereikt. Enkele resultaten uit het verleden zijn:

 • De oprichting van de plaatselijke VVV in de jaren vijftig
 • de oprichting van een zwemgelegenheid (Lyts Begin) aan het IJsselmeer welke later is uitgegroeid tot het huidige recreatiecentrum It Soal
 • het carillon in de toren van de Grote kerk in 1979
 • de oprichting van het bedrijvenverzamelgebouw “De Hoekseize”
 • de werkgroepen zoals Workum.nl en Welkom-in-Workum en de draaiorgelcommissie die in de loop van de tijd allen zelfstandig zijn verder gegaan, komen voort uit Plaatselijk Belang
 • het opstellen van Stadsvisies en een Masterplan -en het hierin integreren van gemeentelijke en provinciale projecten- die hebben geleid tot bijvoorbeeld het herinrichten van Doltewal, Klamearehaven en de Stedspôle en de realisatie van passantenhavens
 • het speelschip op de Stedspôle
 • initiatiefnemer zijn voor het behoud van het zwembad in Workum en de realisatie van het huidige sportcomplex de Rolpeal incl zwembad

Maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Er is dus nog steeds werk aan de winkel. Daarbij is sinds het opgaan van de gemeente Nijefurd in de grote gemeente Sudwest-Fryslân de positie van Plaatselijk Belang veranderd. Draagvlak en de burgerparticipatie zijn sleutelwoorden. In alle kernen zijn de dorps-plaatselijke-stadsbelangen daarbij de verbindende schakel tussen inwoners en gemeente geworden. Ook vanuit die nieuwe rol blijft Plaatselijk Belang Workum zich inzetten voor goede voorzieningen, een goed werkklimaat en bovenal een aangenaam leefklimaat in Workum.

Met een enthousiast bestuur met hart voor Workum en de Workumers worden vele onderwerpen opgepakt. Vaak doet Plaatselijk Belang Workum dit in samenwerking met andere Workumer verenigingen of belangenorganisaties. Immers, samen staan we sterker dan alleen. Een aantal actuele onderwerpen zijn o.a.:

 • versterking IJsselmeerkust (op diepte houden It Soal, opwaarderen van het strand en de natuurwaarden van de Workumer kust)
 • omgevingsfonds Windpark Fryslân (opzetten van projecten gefinancierd met opbrengsten van het windpark)
 • ontwikkelingen van een toekomstbestendige Klameare
 • glasvezelcampagne met als doe snel en stabiel internet voor heel Workum
 • fan Herte Skjin voor het schoner houden van onze stad
 • verbeteren toeristische bewegwijzering
 • ontwikkelen van de toegangspoorten van Workum inclusief parkeervoorzieningen
 • herbestemming leegstaande panden
 • Workum Duurzaamheid
 • Ontwikkeling Stedspark Workum

Plaatselijk Belang Workum zet zich in voor Workum en de Workumers. Maar daar hebben wij vooral ook de steun van de Workumers bij nodig. Wij zijn erg blij dat vele huishoudens in Workum lid zijn van onze vereniging. Maar het liefst zouden wij namens alle huishoudens in Workum de belangen van Workum willen vertegenwoordigen. Dus roep uw buurman, kennis, vriend op om voor slechts € 10,- per jaar ook lid te worden van Plaatselijk Belang Workum want…

Samen staan we sterker dan alleen, voor Workum!