Welkom!

Wat doet het Plaatselijk Belang?

Om op die vraag antwoord te geven, gaan we terug naar 1904. Toen namelijk werd Plaatselijk Belang opgericht.

De reden van oprichting was destijds dat een aantal notabelen uit Workum vond dat het niet goed ging met het plaatsje. De scheepsbouw lag op zijn gat, de handelsvaart en visserij was in een diep dal beland en ook de industrie en nijverheid maakte moeilijke tijden door. Al met al had dit tot gevolg dat er weinig te besteden was en ook de middenstand het hierdoor moeilijk had.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd dan ook besloten om samen actie te gaan voeren om waar mogelijk de economie te versterken. Dit werd dan ook een van de hoofddoelstellingen van Plaatselijk Belang. Letterlijk het belang van de plaats dienen door te strijden voor goede voorzieningen, een goed werkklimaat en bovenal (of misschien als gevolg van de eerste twee) een aangenaam leefklimaat.

Hierbij stond en staat niet het persoonlijk belang voorop maar het algemeen belang. Hierbij is Plaatselijk Belang er in de eerste plaats voor de inwoners van Workum. Ondernemers, winkeliers, recreanten, enzovoort hebben in de eerste plaats hun eigen belangenverenigingen. Dat wil niet zeggen dat Plaatselijk Belang zich hier helemaal niet mee bemoeit. Integendeel met al deze verenigingen bestaat een goed en regelmatig overleg, mede omdat een goed ondernemersklimaat en winkelbestand ook aan de inwoners ten goede komt. Na 100 jaar Vereniging Plaatselijk Belang Workum kan gesteld worden dat de in het verleden gestelde doelen door de jaren heen redelijk zijn bereikt.

Hoewel er grote pieken geweest zijn, zijn er ook perioden geweest dat het allemaal wat minder soepel verliep en dat zelfs opheffing dreigde.

Belangrijke wapenfeiten uit het verleden zijn:

* de oprichting van de plaatselijke VVV in de jaren vijftig,
* de oprichting van een zwemgelegenheid (Lyts Begin) aan het IJsselmeer welke later is uitgegroeid tot het     huidige recreatiecentrum It Soal,
* de schenking van het carillon in de toren in 1979
* en recenter: de oprichting van het bedrijvenverzamelgebouw “De Hoekseize”.

Daarnaast zijn er nog werkgroepen actief zoals Workum.nl en Welkom in Workum die voort zijn gekomen uit Plaatselijk Belang.

Al met al kan gesteld worden dat Plaatselijk Belang in de afgelopen eeuw zijn plaats in de samenleving ruimschoots heeft verdiend en nog steeds zijn nut bewijst. Dat de inwoners de Plaatselijk Belang ook hún belang vinden blijkt ook wel uit het ledental wat in de afgelopen jaren ruimschoots is verdubbeld en thans zo’n 700 bedraagt.

Jacob van der Valk  Voorzitter.

 

PS: wanneer u klachten heeft over de openbare ruimte in de gemeente, zoals overhangende takken, een scheve stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal, kunt u dit direct via de website bij de gemeente melden.
Door op onderstaande link te klikken komt u op de gewenste pagina van de gemeente:
http://www.gemeentesudwest-fryslan.nl/index.php?mediumid=7&pagid=927

 

Let op: postadres Plaatselijk Belang Workum: postbus 36, 8710 AA Workum

Plaatselijk belang staat in de kamer van koophandel geregistreerd onder nummer 40003197.